ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗААВАР, БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН НОМ БОЛОВСРУУЛАХ 2018-01-15T16:52:35+00:00

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

Байгууллагын ажилтан бүр үйлчилгээний стандартын дагуу, нэгэн ижил түвшний чанартай, шуурхай, найрсаг үйлчилгээг хэрэглэгчдэд үзүүлэхэд нь тусалдаг ажилтанд зориулсан гарын авлага юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН НОМ

Ажилтнуудад ажлаа хэрхэн хийх, биеэ хэрхэн авч явах, нэг нэгэнтэй хэрхэн харилцах, үнэт зүйлсээ хэрхэн өдөр бүр эрхэмлэх, ямар ёс зүй, зарчмыг мөрдөх зэргийг багтаасан байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх ном юм.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

Байгууллагын ажилтан бүр үйлчилгээний стандартын дагуу, нэгэн ижил түвшний чанартай, шуурхай, найрсаг үйлчилгээг хэрэглэгчдэд үзүүлэхэд нь тусалдаг ажилтанд зориулсан гарын авлага юм.

БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН НОМ

Ажилтнуудад ажлаа хэрхэн хийх, биеэ хэрхэн авч явах, нэг нэгэнтэй хэрхэн харилцах, үнэт зүйлсээ хэрхэн өдөр бүр эрхэмлэх, ямар ёс зүй, зарчмыг мөрдөх зэргийг багтаасан байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх ном юм.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ТАНДАЛД ҮНЭЛГЭЭ
УТСАН ХАРИЛЦААНЫ СКРИПТ БОЛОВСРУУЛАХ