ХҮНИЙ НӨӨЦ ЗУУЧЛАЛ 2018-01-15T17:06:44+00:00

ХҮНИЙ НӨӨЦ
ЗУУЧЛАЛ

Байгууллагад хэрэгцээтэй байгаа хэрэглэгчийн үйлчилгээ болон лавлах төвийн үйлчилгээний ажилтнуудыг зуучлах. Ингэхдээ өөрсдийн сургалтанд хамрагдсан, хамгийн чадварлаг хүмүүсийг санал болгоно. Мөн байгууллагад шаардлагатай бусад хүний нөөцийг зуучилж үйлчилнэ.

МАНЛАЙЛАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ