ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ТАНДАЛТ ҮНЭЛГЭЭ 2018-01-15T16:49:57+00:00

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЧАНАРЫН
ТАНДАЛД ҮНЭЛГЭЭ

Ажилтнуудын зан харилцаа, хандлага, үйлчилгээ үзүүлэх ур чадвар, хурд ба хүртээмж, мэдээлэл өгөх чадвар, гадаад байдал, хувийн соёл, байгууллагын орчин зэрэгт стандартын дагуу үнэлгээ хийж тухайн байгууллага үйлчилгээ, борлуулалтаа нэмэгдүүлэхийн тулд аль тал дээрээ сайжруулалт хийх шаардлагатай байгааг гаргаж ирдэг бөгөөд цаашлаад ажилтнуудыг аль чиглэлд хөгжүүлэх, байгууллага тогтолцооны аль хэсгээ сайжруулах, ямар заавар, гарын авлага боловсруулах, үйлчилгээний ямар шинэ стратеги нэвтрүүлэх вэ гэдгийг тодорхойлоход суурь судалгаа болдог.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗААВАР БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН НОМ