МАНЛАЙЛАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ 2018-01-15T17:04:56+00:00

МАНЛАЙЛАГЧИЙН
ҮНЭЛГЭЭ

Байгууллагын дунд болон дээд шатны удирдлагын ур чадварыг багийн хамт олны санаа, бодол дээр тулгуурлан хийх үнэлгээ юм. Тусгайлан бэлтгэсэн асуултуудын дагуу баг хамт олонтой ярилцлага өрнүүлж, тухайн удирдагчийн манлайлах, бусдыг хөгжүүлэх, шинийг санаачлах гэх мэт гол чадваруудыг үнэлж, дүгнэх үйлчилгээ юм.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОНОВЧТОЙ СТРАТЕГИ, СТАНДАРТ НЭВТРҮҮЛЭХ
ХҮНИЙ НӨӨЦ ЗУУЧЛАЛ