ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОНОВЧТОЙ СТРАТЕГИ, СТАНДАРТ НЭВТРҮҮЛЭХ 2018-01-15T17:02:29+00:00

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ОНОВЧТОЙ СТРАТЕГИ,
СТАНДАРТ НЭВТРҮҮЛЭХ

Байгууллагын одоогийн үйлчилгээний түвшинд шинжилгээ хийсний үндсэн дээр үйлчилгээний оновчтой стандарт болон стратегийг санал болгох юм. Энэхүү үйлчилгээний зорилго нь маш хурдан хугацаанд үйлчлүүлэгчдийн анхаарлыг тухайн бүтээгэдэхүүн, үйлчилгээ руу татаж, борлуулалтыг өсгөдгөөрөө давуу талтай.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГАА, АЖИЛТНЫ ЭНГЭЙЖМЕНТИЙН СУДАЛГАА
МАНЛАЙЛАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ